Hai phát ngôn ấn tượng và … hai cái Tít

.
Nguồn: giaoduc.net.vn