Việt Nam tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động ngoại giao nghị viện

.
Nguồn: baophapluat.vn